Dewi Draulans

Advocaat

 

Wist je dat?

 

Wist je dat

>>> Rechters ook maar mensen zijn?

>>> Je advocaat veel meer doet dan je soms denkt? Achter de gesprekken en pleidooien gaat een hele administratie schuil, waarvan een groot deel (verplichte) communicatie met confraters en rechtbanken, waarvan jij als cliƫnt niet steeds op de hoogte bent?

>>> Een goede advocaat het je eerlijk zegt als je zaak er slecht voor staat?

>>> Elke advocaat zingt zoals hij/zij gebekt is?

>>> De kinderalimentatie die je vriendin ontvangt niet te vergelijken is met die van jou, omdat het bepalen van dat bedrag afhangt van heel wat meer elementen dan alleen maar de verblijfsregeling en de leeftijd van je kind?

>>> Je als zelfstandige best uitkijkt wanneer je huwt met scheiding van goederen; op 1 september 2018 traden immers enkele nieuwe regels in werking, waardoor bij een echtscheiding bepaalde regels van het gemeenschapsstelsel toepasselijk worden, en "jouw" bedrijfswinst misschien wel eens "jullie" bedrijfswinst zou kunnen zijn bij de verdeling.

>>> Met de goedkeuring van de nieuwe wet op het goederenrecht begin 2020 (inwerkingtreding einde 2021) het burgerlijk wetboek uit 1804 heel wat veranderingen ondergaat; enkele korte voorbeelden:

  bullit Dieren zijn (in tegenstelling tot de oude wet) geen voorwerpen meer, en krijgen een apart statuut in het burgerlijk wetboek.
  bullit Meer dan vroeger moet een buur preventieve maatregelen nemen om bovenmatige burenhinder te vermijden.
  bullit Er nu duidelijk in de wet staat dat de vinder van een voorwerp verplicht bepaalde stappen moet ondernemen om de eigenaar proberen te vinden; de eerlijke vinder heeft recht op een redelijke beloning naargelang de omstandigheden.
  bullit Als je een afpaling wenst, ben je eerst verplicht die op minnelijke wijze te bekomen; pas als dat niet lukt, mag je een verzoekschrift neerleggen bij de rechtbank om een afpaling af te dwingen.
  bullit Bovenmatige burenhinder krijgt nu een definitie in het wetboek (de hele dagen op zijn drumstel spelende buur weze gewaarschuwd).
  bullit In geval van mandeligheid moet je nu de buur eerst in gebreke stellen om tot gedwongen aankoop over te gaan als die het mandelige goed in bezit heeft genomen.
  bullit Het begrip zichtbaarheid krijgt een belangrijke rol in de bepaling van de erfdienstbaarheid (het voortdurend karakter als parameter heeft niet meer dezelfde rol als vroeger).
  bullit Het tenietgaan van een erfdienstbaarheid door verlies van nut: degene die de erfdienstbaarheid wil behouden, moet aantonen dat er concreet nog een toekomstig nut is (in tegenstelling tot vroeger, waar de bewijslast eerder bij de andere partij lag)
  bullit Erfdienstbaarheden: afstand van beplantingen: hoogstam of laagstam is geen criterium meer voor bepaling van de plantafstand.
  bullit Overhangende takken en wortels: de benadeelde buur moet eerst een ingebrekestelling sturen; daarna mag hij desnoods de overhangende takken zelf weghalen, maar hij staat wel in voor de schade.
  bullit Vruchtgebruik: voor rechtspersonen is de duur gewijzigd van 30 jaar naar 99 jaar.
  bullit Als de vruchtgebruiker zijn goed verhuurt, en hij overlijdt, kan de huur nog ten hoogste voor drie jaar blijven bestaan.
  bullit Grote herstellingen bij vruchtgebruik: er wordt een samenwerkingsplicht tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker opgelegd voor grote herstellingen.
  bullit De minimumduur van de erfpacht is verkort naar 15 jaar.
  bullit De duur van een opstalrecht is gewijzigd van 50 naar 99 jaar.

>>> Een week/week verblijfsregeling niet automatisch betekent dat er geen kinderalimentatie moet worden betaald?

>>> Je als onderaannemer een rechtstreekse vordering kan uitoefenen op de bouwheer als de hoofdaannemer je niet betaalt?

>>> Je bij het consulteren van het internet heel wat foute informatie vindt?

>>> Je bij het consulteren van het internet onoplettend dikwijls bij de nederlandse wetgeving terecht komt?

>>> Het je is toegestaan je op de grond van een ander te begeven in zoverre die onbebouwd en onbewerkt is, en niet afgebakend, en op voorwaarde dat je geen schade of hinder toebrengt, en op voorwaarde dat de eigenaar niet kenbaar maakt dat hij niet wil dat je het betreedt, bv. door een bordje te hangen.

>>> De kinderen na een echtscheiding niet "jouw" maar "jullie" kinderen zijn en dat jullie nog steeds "samen" ouders blijven?

>>> Dat een kind het recht heeft om beide ouders graag te zien?

>>> Dat het achterhouden van informatie, het blokkeren van belmomenten met de andere ouder, het kind verplichten om te liegen tegen de andere ouder of zaken te verzwijgen, signalen van ouderverstoting zijn?

>>> Dat een ouder die zijn kinderen graag ziet, er voor zorgt dat de andere ouder niet in de goot belandt? De andere ouder kwetsen of schaden = je kind kwetsen en schaden.

>>> Bij een grote schuldenberg (als particulier) je de gerechtsdeurwaarders een halt kan toeroepen door de aanvraag van een collectieve schuldenregeling?

>>> Overeenkomen meestal goedkoper is dan blijven bekvechten?

>>> Je bij een echtscheiding heel wat problemen kan hebben om gelden die je ouders aan jou hebben geschonken terug te krijgen, wanneer je ouders dat geld destijds niet op je eigen rekening, maar op een gemeenschappelijke rekening hebben gestort?

>>> Een wettelijke samenwoning van de ene dag op de andere kan worden opgezegd?

>>> Je bij een wettelijke samenwoning niet verplicht bent om samen te wonen?

>>> Er bij burengeschillen dikwijls een afpaling gevraagd wordt bij eigendomsdiscussies, terwijl dit geen zin heeft. De eigendom wordt immers bepaald door andere rechtsregels, bv. verkrijgende verjaring. Afpaling heeft enkel zin als er akkoord is over de eigendomsgrenzen.

>>> Sinds de nieuwe erfeniswet inbreng van onroerende goederen nu niet meer dient te gebeuren volgens de waarde op datum van overlijden (in de oude wet was dit wel zo, waardoor een kind dat geld erfde en een kind dat grond erfde bij verdeling van de erfenis ongelijk behandeld werden).

>>> Sinds begin 2020 door verschillende rechtbanken een nieuwe berekeningsmethode in werking is gesteld voor het bepalen van de kinderalimentatie, in de hoop tot een objectievere berekening te komen...de toekomst moet nog uitwijzen of de nieuwe methode de juiste is.